| | +36-30-222-9009 | info@uvegterasz.hu

Általános Szerződési Feltételek

ASZF LETÖLTÉSE PDF-BEN


 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://uvegterasz.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának, valamint a szolgáltatás használata folytán létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

 

 

I. Általános rendelkezések

 

Az ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás) bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Üzletszerű gazdasági tevékenysége lakatos ipari munkák magas precizitással, kiváló minőségben történő előállítására, valamint üvegteraszok, üvegkorlátok, valamint üvegtetők, üvegajtók gyártására és kivitelezésére terjed ki.

 

A Vállalkozás a https://uvegterasz.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) térítésmentesen biztosítja a Weboldalát meglátogató (a továbbiakban: Felhasználó) számára, a Felhasználó által megadott műszaki paraméterek alapján, a beépíteni tervezett üvegterasz, üvegkorlát kivitelezés várható költségeit tartalmazó hozzávetőleges tájékoztatást (a továbbiakban: Előzetes árkalkuláció).

 

A Vállalkozás az Előzetes árkalkuláció alapján a Felhasználó számára, a Felhasználó közvetlen igénye alapján helyszíni felmérést biztosít (a továbbiakban: Helyszíni felmérés) amelynek keretében meghatározásra kerül azon műszaki paraméterek összessége, amely alapján a 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlati kötöttséget keletkeztető egyoldalú jognyilatkozat (a továbbiakban: Ajánlat) a Vállalkozás részéről kibocsátható.

 

A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vállalkozás által Magyarország területén nyújtott valamennyi Előzetes árkalkuláció és Helyszíni felmérés (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) keretében nyújtott tevékenységre.

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Vállalkozás adatai:

 

Neve: ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének postai címe: 2120 Dunakeszi, 7301/2..
Üzleti tevékenységének postai címe: 2120 Dunakeszi, 7301/2..
Telefonszáma: +36-30-222-9009
Elektronikus levelezési címe: info@uvegterasz.hu
Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09-188114
Adószáma: 25994593-2-13
Vállalkozás hivatalos elektronikus elérhetősége: 25994593#cegkapu
Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltatók (tárhelyszolgáltatók) megnevezése, székhelye, elérhetősége: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1145 Budapest, Varsó u. 31., telefonszáma: 06-1-222-0500, email címe: info@hunetkft.hu, online elérhetősége: https://hunetkft.hu/
Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) megnevezése: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara

A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során a saját nevében jár el.

 

 

II. Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos általános szabályok

 

A Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amelynek keretében létrejövő szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Vállalkozás a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személyként nyújtja. A Felhasználó a Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként, azaz fogyasztóként veszi igénybe. A jelen ÁSZF fogyasztóvédelmi rendelkezései vonatkozásában a Felhasználó Fogyasztóként kerül megjelölésre.

 

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa megadott: műszaki adatok, elektronikus levelezési cím a valóságnak megfelelő, valamint időszerű és teljes. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műszaki paraméterek, az elektronikus levelezési cím téves, hibás megadásával kapcsolatban a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli, a Vállalkozás ebből adó felelősséget nem vállal.

 

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül a nyilvánvalóan hibásan, illetve tévesen megadott elektronikus levelezési címre a Szolgáltatása keretében nyújtott tájékoztatás továbbítását megtagadja.

 

 

III. Előzetes árkalkuláció

 

Vállalkozás a Weboldalát meglátogató Felhasználó számára ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül hozzáférést biztosít – a Felhasználó által megadott műszaki paraméterek alapján – az Előzetes árkalkulációt biztosító szolgáltatás használatához.

 

Az Előzetes árkalkuláció szolgáltatást a Felhasználó a Vállalkozás Weboldalán a „Árajánlat kérés” elnevezésű űrlap kitöltésével – családi és vezeték név, email cím, telefonszám, munkavégzés helye – és a szükséges műszaki paraméterek megadásával tudja igénybe venni, majd az „Ajánlatkérés elküldése” gombra kattintva tudja a Vállalkozás részére elküldeni.

 

Az űrlap elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

 

Az űrlap elküldésével a Vállalkozás és a Felhasználó között szerződés jön létre az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevételére vonatkozólag. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevétele nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Vállalkozás nem iktatja. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.

 

A Vállalkozás a kapott műszaki paraméterek alapján elkészíti az előzetes árkalkuláció alapján számított kivitelezés tervezett költségeit, forintban összegben meghatározva és azt elküldi a Felhasználó által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre.

 

Vállalkozás kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Előzetes árkalkulációban szereplő ajánlati ár csak tájékoztató jellegű, az Előzetes árkalkuláció a 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlati kötöttséget keletkeztető egyoldalú jognyilatkozatnak nem minősül.

A Vállalkozás minden lényeges kérdésekre kiterjedő, ajánlati kötöttséget keletkeztető, végleges ajánlatot a pontos műszaki tartalom megismerését és a Helyszíni felmérést követően biztosítja.

 

A Vállalkozás a Felhasználó Előzetes árkalkuláció szolgáltatásra vonatkozó igényét az elektronikus űrlap Vállalkozás részére történő eljuttatását követő 48 órán belül visszaigazolja, továbbá az Előzetes árkalkulációt a Felhasználó elektronikus levelezési címére 3 munkanapon belül megküldi.

 

 

IV. Helyszíni felmérés

 

A Vállalkozás a Felhasználó kifejezett és határozott igénye esetén szerződéskötési Ajánlat elkészítése érdekében Helyszíni felmérést biztosít. A Helyszíni felmérésre vonatkozó igényét a Felhasználó az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevétele alapján, az általa megadott email címre kapott elektronikus üzenetben található „Kérem a helyszíni felmérést” megnevezésű gombra történő kattintással tudja igényelni.

A Helyszíni felmérésre irányuló szolgáltatás igénylése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

 

A „Kérem a helyszíni felmérést” megnevezésű gombra történő kattintással a Vállalkozás és a Felhasználó között szerződés jön létre a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozólag. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás megrendelése nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azonban a Vállalkozás azokat iktatja, azok a Vállalkozás székhelyén hozzáférhetőek és azokat a Vállalkozás öt évig megőrzi. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.

 

A Helyszíni felmérést a Vállalkozás ellenérték fejében nyújtja (a továbbiakban Felmérési díj), amelynek teljes összege kizárólag a Vállalkozás költségeit és készkiadását foglalja magába. A Felmérési díj összegéről a Vállalkozás, az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevételét követően elektronikus levélben tájékoztatja a Felhasználót az általa korábban megadott email cím felhasználásával.

 

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséggel jár. Felhasználó a Helyszíni felmérés vonatkozó igény esetén a Felmérési díj teljes összegét köteles megfizetni a Vállalkozás részére.

 

Helyszíni felmérés szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelést a Vállalkozás annak igénylésétől számított 48 órán belül visszaigazolja, továbbá a Helyszíni felmérés pontos időpontjáról a Felhasználót elektronikus levélben tájékoztatja.

 

Vállalkozás a Helyszíni felmérés elvégzését – figyelemmel a Vállalkozás ügyfélforgalmára – a megrendelését követő 14 nap elteltével tudja garantálni, illetve biztosítani. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a Felhasználó kifejezetten kéri, úgy a Vállalkozás a Helyszíni felmérést annak megrendelését követő 14 napon belül elvégzi. Ebben az estben a Vállalkozás többletköltséget nem számít fel, a Helyszíni felmérést az eredetileg vállalt Felmérési díj ellenében végzi.

 

 

V. Ajánlat, a vállalkozási szerződéskötés technikai lépései

 

A Helyszíni felmérés műszaki adatai alapján a Vállalkozás elkészíti az Ajánlatát, a 2013. évi V. törvény 6:63. §-a szerinti tartalommal. Az Ajánlatot a Vállalkozás – a Helyszíni felmérés időpontjától számított – 5 munkanapon belül a Felhasználó elektronikus levelezési címére megküldi.

 

A Vállalkozás az Ajánlathoz – azzal egyező tartalommal – csatolja az Ajánlat alapján elkészített vállalkozási szerződést is (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés)

 

Az Ajánlat elfogadása a csatolt Vállalkozási Szerződésnek a Felhasználó, mint megrendelő részéről történő valamennyi oldalán a neve felett elhelyezett aláírásával, az aláírás időpontjának megjelölésével és a Megrendelő által aláírt – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – szerződésnek a Vállalkozás hello@uvegterasz.hu email címére történő megküldésével történik meg.

 

Vállalkozási Szerződésnek fentiek szerinti megküldésével a Vállalkozás és a Felhasználó között – a Vállalkozási Szerződésnek megfelelő tartalommal – a 2013. évi V. törvény 6.63. § (1) bekezdése alapján szerződés jön létre, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

 

A Vállalkozási Szerződés akkor válik hatályossá, amikor az a Vállalkozás számára az elektronikus levelezési címén hozzáférhetővé válik, amelyről a Vállalkozás – 5 munkanapon belül – visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó, mint megrendelő elektronikus levelezési címére.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a Vállakozás által is aláírt Vállalkozási Szerződést, valamint a Vállalkozó által kiállított előlegszámlát.

 

Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg korábban, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

A Vállakozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a 2016. évi CXXX törvény 325. § (1) bekezdése alapján a teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja.

A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.

 

Vállalkozás kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 8 nap, így amennyiben a Felhasználó az Ajánlathoz csatolt Vállalkozási szerződést nem, vagy nem a jelen pontban foglaltak szerinti tartalommal küldi meg, úgy az a Vállalkozás és a Felhasználó, mint megrendelő között szerződést nem hoz létre, illetve a hiányos tartalommal – aláírás, keltezés, a teljes bizonyító erejű okiratra vonatkozó feltételek hiánya – megküldött Vállalkozási Szerződés joghatás kiváltására nem alkalmas.

 

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Vállalkozási Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azokat a Vállalkozás iktatja és öt évig megőrzi. Az iktatott szerződés a Vállalkozás székhelyén utóbb hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.

 

A Vállalkozás biztosítja, hogyha a Felhasználó a Vállalkozási Szerződésben hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, más hasonló elírást, vagy helytelen megjelölést észlelt, azt a Vállalkozás hello@uvegterasz.hu email címén jelezze.

A kijavításra tett Felhasználói észrevételt a Vállalkozás megvizsgálja és amennyiben az alapos, úgy azt 5 munkanapon belül kijavítja és a javított szerződést a Felhasználó elektronikus levelezési címére megküldi.

 

 

VI, Adatbeviteli hibák javítása

 

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének lezárása (elektronikus úton való elküldése) előtt minden esetben képes az adatbeviteli hibák azonosítására és azok kijavítására.

 

 

VII. Elállás és felmondás

 

A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás egészét egyidejűleg és ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül nyújtja így a Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti felmondási vagy elállási jog nem illeti meg.

 

A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Elállás/Felmondás jogának gyakorlásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

 

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján – az alábbi címre:

 

Postai cím: 2120 Dunakeszi, 7301/2.
Elektronikus levelezési cím: info@uvegterasz.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:……………………………

 

Alulírott/ak …………………. kijelentem/kijelentjük, ………………………… hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat a Helyszíni felmérés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja:…………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:

 

Kelt…………………, ….. … ..”

 

A Vállalkozás a kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 nap) kezdődjön meg a Helyszíni felmérés, úgy annak felmondása esetén a Fogyasztó köteles viselni a Felmérési díjból arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget!

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14. nap) elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

A Vállalkozás minden esetben, e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Az elállási/felmondási nyilatkozat postai úton történő eljuttatása esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Vállalkozás, az elállásra nyitva álló határidő számításának szempontjából.

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

VIII. Szavatosság

 

Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának – a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján – a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése. Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el.

 

Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

 

 

IX. Adatvédelmi tájékoztatás

 

Vállalkozás adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely az alábbi linken elérhető: ( https://uvegterasz.hu/adatkezelesi-tajekoztato )

 

 

X. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Vállalkozás célja, hogy valamennyi Szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak, mint Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 7301/2.
Telefonszám: +36-30-222-9009
Elektronikus levelezési címe: info@uvegterasz.hu

 

Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség vagy, ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.

 

Vállalkozás köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben, ha ez nem lehetséges úgy a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Fogyasztó neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Fogyasztó a panaszát, a Vállalkozás – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 

Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületnél.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszáma: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Ha Ön panaszt kíván érvényesíteni a szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni úgy, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

XI. Szerzői jogok

 

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

 

Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 

XII. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

 

A Vállalkozás a Weboldal 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Vállalkozás előre értesítette a Felhasználót a Weboldalon.

 

A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított.

 

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

 

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 

A Szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét, azok bármilyen okból is következtek be.

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal használata a Felhasználó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

 

 

XIII. Egyéb rendelkezések

 

A jelen ÁSZ szerinti Szolgáltatás vonatkozásában létrejött szerződések a vállalt Szolgáltatás teljesítéséig terjedő időtartamig tartanak.

 

Amennyiben Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozásnak. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

A jelen ÁSZF 2020. év augusztus 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

A Vállalkozás piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.

 

Felhasználó, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának a megtekintésére.

 

A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásról és egyéb felmerülő kérdésekről a Vállalkozás a következő elérhetőségek bármelyikén áll rendelkezésére:

Telefonszám: +36-30-222-9009
E-mail cím: info@uvegterasz.hu

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén, illetve letölthető az alábbi linkről: https://uvegterasz.hu/aszf.pdf

Ügyfeleink értékelései

Általános Szerződési Feltételek

Az egyszerűség és az elegancia kombinációja

2023.10.30

Mit tegyünk ha teraszunkra részben vagy teljesen védőkorlátra van szükség?

Olvasom tovább →

Élettel töltjük meg teraszát

2023.10.12

hamarosan indul új projektünk a telikertstúdió. Kattintson a részletekért!

Olvasom tovább →

Építsen értéket és biztonságot otthonához

2023.10.02

Gondoskodunk biztosításáról vagy segítünk a finanszírozásban!

Olvasom tovább →

Fedezze fel az új, motoros terasz üvegfalat

2023.08.14

és élvezze a kényelmet, szabadságot

Olvasom tovább →

Szúnyogháló megoldások eltolható üvegfalakhoz

2023.08.14

Ne engedje, hogy a rovarok elrontsák a nyitott tér élményét!

Olvasom tovább →

Fa terasz üvegezése?

2023.04.26

Sokan úgy hiszik, hogy nem lehetséges. Pedig van rá megoldás!

Olvasom tovább →

12 Égető kérdés

2023.04.02

üvegterasz, rendelés, tervezés előtt. Csokorba szedtük az elmúlt 20 év kérdéseit.

Olvasom tovább →

Most rendelje meg télikertjét...

2023.03.18

és takarítson meg energiát már a következő fűtési szezonban!

Olvasom tovább →

Elköltöztünk...

2023.03.18

Új lehetőségekkel és előnyökkel várjuk Önt - Januártól teljesen megújultunk!

Olvasom tovább →

Rendkívüli pergola ajánlat

2022.09.07

Értékesítésre kínáljuk projektből maradt pergoklimaR600 típusú bioklimatikus pergolánkat, gyári, eredeti csomagolásában, teljesen új állapotban, azaz a termék nem bemutató darab.

Olvasom tovább →

Üvegházhatás: áldás vagy átok?

2022.07.19

Télikertje csapdába ejti a napsugarakat de van rá megoldás. Élvezze télikertjét szikrázó napsütésben is!

Olvasom tovább →

2021 – Ez történt nálunk, az Üvegterasz Hungary Kft.-nél

2021.11.08

Lassan közeledünk az év végéhez, ilyenkor nem csak az emberek, a cégek is szeretnek visszatekinteni az lassan befejeződő esztendőre. 2021 hozott sok kihívást, feladatot és az álmok ebben az évben is nagyon sok otthonban terasszá váltak.

Olvasom tovább →

ECM ISO, MSZ EN ISO legfrissebb tanúsítványaink

2021.07.05

Az Üvegterasz Hungary ma már az ország egyik legnagyobb beépítő cégei közé tartozik. Lakatos ipari munkák és üvegterasz beépítések területén TÜV SÜD ISO 9001 minősítést szerzett a TÜV SÜD Csoporttól.

Olvasom tovább →

Kérdések és válaszok – minden infó a nano-védelemről egy helyen

2021.06.22

Tudta Ön, hogy a “Nano” görög szó, jelentése pedig Törpe?! Ha nagyon szeretnénk belemeni a tudományos részébe: 1 nanométer = 1 milliméter 1 milliomod része. Jó-jó de hogyan lehet ez segítségünkre a mindennapjainkban?!

Olvasom tovább →

Mennyibe kerül egy télikert?

2021.04.16

Az arany ékszerek esetében ki tudunk indulni a karátok számából, a gyümölcsleveknél a százalékos gyümölcstartalomból de milyen mutatószámok segítenek nekünk eligazodni egy teraszbeépítés esetén?

Olvasom tovább →

A tökéletes fém alapanyag megválasztása üvegterasz építésekor

2021.04.08

Korábbi cikkünkben már körbejártuk a télikert és céljának meghatározását, illetve annak fontosságát. Beszéltünk a választható üveg lehetőségekről, előnyeikről, felhasználhatóságukról. Ebben a cikkünkben a profil (tartószerkezetek) anyagait járjuk körbe.

Olvasom tovább →

Hőszigetelt vagy sima üveget szeretnénk?

2021.03.28

Korábbi cikkünkben átbeszéltük a télikertek céljának meghatározását, annak fontosságát. Amikor a döntés megszületett, első lépések között választanunk kell a felhasználás céljának leginkább megfelelő alapanyagok közül.

Olvasom tovább →

Télikert vagy egy plusz helyiség a házhoz?

2021.03.21

Télikert, beépített terasz, üvegterasz, terasz toldás…. ...számos elnevezéssel találkozni mostanában de van-e valódi definíció arra, hogy melyik mit jelent pontosan vagy mi köztük a különbség? Ennek mentünk most utána. A villák, előkelő házak kertjeiben régen is volt...

Olvasom tovább →

Otthonfelújítás támogatás – KISOKOS

2021.01.27

Régóta vágyad egy csodálatos üvegterasz? Most a kormány is kedvez terveidnek, hiszen a gyermeket nevelő családok számára most bizonyos felújítási, építési munkálatokat soha nem látott összeggel támogatja. Felújítás támogatási kisokosunkban körüljárjuk ezt a témát, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk a számodra!

Olvasom tovább →

Ahogy az álmok terasszá válnak

2020.08.03

Nem sűrűn fordul elő az életben, hogy egy álomteraszt alakíthat ki otthonához. Érthető ha a legszebb, legértékállóbb, legjobb ár-érték arányú megoldást keresi. Amikor a terasz fedése szóba került, valószínűleg Ön is többre gondolt több szerkezeti, fedési anyag megoldásnál!

Olvasom tovább →

Legyen üveg a fejünk felett

2020.07.30

Képzelje el, hogy a frissen lefőtt reggeli kávéját egy csodásan tiszta, napos teraszon élvezheti. Tavasszal, nyáron, ősszel. Sőt! Télen is. Bármikor! Egy nagy méretű terasz előnyeit, kihasználhatóságát végtelenségig lehetne sorolni.

Olvasom tovább →

Kérjen ajánlatot most!

Kérjük, ingyenes ajánlatkéréshez kattintson az alábbi GOMB-ra. A végleges árajánlat elkészítését minden esetben helyszíni felmérés előzi meg.

Ajánlatkérés

Amennyiben egyéb témában szeretne kérdezni tőlünk vagy üzenni nekünk, kérjük írjon nekünk itt!

Elérhetőségek:
+36-30-222-9009, +36-70-424-9135
info@uvegterasz.hu

Bemutatóterem:
2120 Dunakeszi, Tőzegtavi út 10.
nyitva: hétfő-péntek, 8:00-17:00 óra

Cégadatok:
Üvegterasz HUNGARY Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi HRSZ 7301/2 (Tőzegtavi út 10.)
Adószám: 25994593-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-188114

©uvegterasz.hu 2024. Minden jog fenntartva.