Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételei

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://uvegterasz.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának, valamint a szolgáltatás használata folytán létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

 

 

I. Általános rendelkezések

 

Az ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás) bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Üzletszerű gazdasági tevékenysége lakatos ipari munkák magas precizitással, kiváló minőségben történő előállítására, valamint üvegteraszok, üvegkorlátok, valamint üvegtetők, üvegajtók gyártására és kivitelezésére terjed ki.

 

A Vállalkozás a https://uvegterasz.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) térítésmentesen biztosítja a Weboldalát meglátogató (a továbbiakban: Felhasználó) számára, a Felhasználó által megadott műszaki paraméterek alapján, a beépíteni tervezett üvegterasz, üvegkorlát kivitelezés várható költségeit tartalmazó hozzávetőleges tájékoztatást (a továbbiakban: Előzetes árkalkuláció).

 

A Vállalkozás az Előzetes árkalkuláció alapján a Felhasználó számára, a Felhasználó közvetlen igénye alapján helyszíni felmérést biztosít (a továbbiakban: Helyszíni felmérés) amelynek keretében meghatározásra kerül azon műszaki paraméterek összessége, amely alapján a 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlati kötöttséget keletkeztető egyoldalú jognyilatkozat (a továbbiakban: Ajánlat) a Vállalkozás részéről kibocsátható.

 

A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vállalkozás által Magyarország területén nyújtott valamennyi Előzetes árkalkuláció és Helyszíni felmérés (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) keretében nyújtott tevékenységre.

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Vállalkozás adatai:

 

Neve: ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének postai címe: 2120 Dunakeszi, 7301/1.
Üzleti tevékenységének postai címe: 2120 Dunakeszi, 7301/1.
Telefonszáma: +36-30-222-9009
Elektronikus levelezési címe: info@uvegterasz.hu
Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09-188114
Adószáma: 25994593-2-13
Vállalkozás hivatalos elektronikus elérhetősége: 25994593#cegkapu
Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltatók (tárhelyszolgáltatók) megnevezése, székhelye, elérhetősége: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1145 Budapest, Varsó u. 31., telefonszáma: 06-1-222-0500, email címe: info@hunetkft.hu, online elérhetősége: https://hunetkft.hu/
Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) megnevezése: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara

A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során a saját nevében jár el.

 

 

II. Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos általános szabályok

 

A Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amelynek keretében létrejövő szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Vállalkozás a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személyként nyújtja. A Felhasználó a Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként, azaz fogyasztóként veszi igénybe. A jelen ÁSZF fogyasztóvédelmi rendelkezései vonatkozásában a Felhasználó Fogyasztóként kerül megjelölésre.

 

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa megadott: műszaki adatok, elektronikus levelezési cím a valóságnak megfelelő, valamint időszerű és teljes. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műszaki paraméterek, az elektronikus levelezési cím téves, hibás megadásával kapcsolatban a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli, a Vállalkozás ebből adó felelősséget nem vállal.

 

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül a nyilvánvalóan hibásan, illetve tévesen megadott elektronikus levelezési címre a Szolgáltatása keretében nyújtott tájékoztatás továbbítását megtagadja.

 

 

III. Előzetes árkalkuláció

 

Vállalkozás a Weboldalát meglátogató Felhasználó számára ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül hozzáférést biztosít – a Felhasználó által megadott műszaki paraméterek alapján – az Előzetes árkalkulációt biztosító szolgáltatás használatához.

 

Az Előzetes árkalkuláció szolgáltatást a Felhasználó a Vállalkozás Weboldalán a „Árajánlat kérés” elnevezésű űrlap kitöltésével – családi és vezeték név, email cím, telefonszám, munkavégzés helye – és a szükséges műszaki paraméterek megadásával tudja igénybe venni, majd az „Ajánlatkérés elküldése” gombra kattintva tudja a Vállalkozás részére elküldeni.

 

Az űrlap elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

 

Az űrlap elküldésével a Vállalkozás és a Felhasználó között szerződés jön létre az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevételére vonatkozólag. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevétele nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Vállalkozás nem iktatja. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.

 

A Vállalkozás a kapott műszaki paraméterek alapján elkészíti az előzetes árkalkuláció alapján számított kivitelezés tervezett költségeit, forintban összegben meghatározva és azt elküldi a Felhasználó által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre.

 

Vállalkozás kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Előzetes árkalkulációban szereplő ajánlati ár csak tájékoztató jellegű, az Előzetes árkalkuláció a 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlati kötöttséget keletkeztető egyoldalú jognyilatkozatnak nem minősül.

A Vállalkozás minden lényeges kérdésekre kiterjedő, ajánlati kötöttséget keletkeztető, végleges ajánlatot a pontos műszaki tartalom megismerését és a Helyszíni felmérést követően biztosítja.

 

A Vállalkozás a Felhasználó Előzetes árkalkuláció szolgáltatásra vonatkozó igényét az elektronikus űrlap Vállalkozás részére történő eljuttatását követő 48 órán belül visszaigazolja, továbbá az Előzetes árkalkulációt a Felhasználó elektronikus levelezési címére 3 munkanapon belül megküldi.

 

 

IV. Helyszíni felmérés

 

A Vállalkozás a Felhasználó kifejezett és határozott igénye esetén szerződéskötési Ajánlat elkészítése érdekében Helyszíni felmérést biztosít. A Helyszíni felmérésre vonatkozó igényét a Felhasználó az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevétele alapján, az általa megadott email címre kapott elektronikus üzenetben található „Kérem a helyszíni felmérést” megnevezésű gombra történő kattintással tudja igényelni.

A Helyszíni felmérésre irányuló szolgáltatás igénylése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

 

A „Kérem a helyszíni felmérést” megnevezésű gombra történő kattintással a Vállalkozás és a Felhasználó között szerződés jön létre a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozólag. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás megrendelése nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azonban a Vállalkozás azokat iktatja, azok a Vállalkozás székhelyén hozzáférhetőek és azokat a Vállalkozás öt évig megőrzi. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.

 

A Helyszíni felmérést a Vállalkozás ellenérték fejében nyújtja (a továbbiakban Felmérési díj), amelynek teljes összege kizárólag a Vállalkozás költségeit és készkiadását foglalja magába. A Felmérési díj összegéről a Vállalkozás, az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevételét követően elektronikus levélben tájékoztatja a Felhasználót az általa korábban megadott email cím felhasználásával.

 

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséggel jár. Felhasználó a Helyszíni felmérés vonatkozó igény esetén a Felmérési díj teljes összegét köteles megfizetni a Vállalkozás részére.

 

Helyszíni felmérés szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelést a Vállalkozás annak igénylésétől számított 48 órán belül visszaigazolja, továbbá a Helyszíni felmérés pontos időpontjáról a Felhasználót elektronikus levélben tájékoztatja.

 

Vállalkozás a Helyszíni felmérés elvégzését – figyelemmel a Vállalkozás ügyfélforgalmára – a megrendelését követő 14 nap elteltével tudja garantálni, illetve biztosítani. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a Felhasználó kifejezetten kéri, úgy a Vállalkozás a Helyszíni felmérést annak megrendelését követő 14 napon belül elvégzi. Ebben az estben a Vállalkozás többletköltséget nem számít fel, a Helyszíni felmérést az eredetileg vállalt Felmérési díj ellenében végzi.

 

 

V. Ajánlat, a vállalkozási szerződéskötés technikai lépései

 

A Helyszíni felmérés műszaki adatai alapján a Vállalkozás elkészíti az Ajánlatát, a 2013. évi V. törvény 6:63. §-a szerinti tartalommal. Az Ajánlatot a Vállalkozás – a Helyszíni felmérés időpontjától számított – 5 munkanapon belül a Felhasználó elektronikus levelezési címére megküldi.

 

A Vállalkozás az Ajánlathoz – azzal egyező tartalommal – csatolja az Ajánlat alapján elkészített vállalkozási szerződést is (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés)

 

Az Ajánlat elfogadása a csatolt Vállalkozási Szerződésnek a Felhasználó, mint megrendelő részéről történő valamennyi oldalán a neve felett elhelyezett aláírásával, az aláírás időpontjának megjelölésével és a Megrendelő által aláírt – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – szerződésnek a Vállalkozás hello@uvegterasz.hu email címére történő megküldésével történik meg.

 

Vállalkozási Szerződésnek fentiek szerinti megküldésével a Vállalkozás és a Felhasználó között – a Vállalkozási Szerződésnek megfelelő tartalommal – a 2013. évi V. törvény 6.63. § (1) bekezdése alapján szerződés jön létre, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

 

A Vállalkozási Szerződés akkor válik hatályossá, amikor az a Vállalkozás számára az elektronikus levelezési címén hozzáférhetővé válik, amelyről a Vállalkozás – 5 munkanapon belül – visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó, mint megrendelő elektronikus levelezési címére.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a Vállakozás által is aláírt Vállalkozási Szerződést, valamint a Vállalkozó által kiállított előlegszámlát.

 

Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg korábban, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

A Vállakozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a 2016. évi CXXX törvény 325. § (1) bekezdése alapján a teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja.

A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.

 

Vállalkozás kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 8 nap, így amennyiben a Felhasználó az Ajánlathoz csatolt Vállalkozási szerződést nem, vagy nem a jelen pontban foglaltak szerinti tartalommal küldi meg, úgy az a Vállalkozás és a Felhasználó, mint megrendelő között szerződést nem hoz létre, illetve a hiányos tartalommal – aláírás, keltezés, a teljes bizonyító erejű okiratra vonatkozó feltételek hiánya – megküldött Vállalkozási Szerződés joghatás kiváltására nem alkalmas.

 

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Vállalkozási Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azokat a Vállalkozás iktatja és öt évig megőrzi. Az iktatott szerződés a Vállalkozás székhelyén utóbb hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.

 

A Vállalkozás biztosítja, hogyha a Felhasználó a Vállalkozási Szerződésben hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, más hasonló elírást, vagy helytelen megjelölést észlelt, azt a Vállalkozás hello@uvegterasz.hu email címén jelezze.

A kijavításra tett Felhasználói észrevételt a Vállalkozás megvizsgálja és amennyiben az alapos, úgy azt 5 munkanapon belül kijavítja és a javított szerződést a Felhasználó elektronikus levelezési címére megküldi.

 

 

VI, Adatbeviteli hibák javítása

 

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének lezárása (elektronikus úton való elküldése) előtt minden esetben képes az adatbeviteli hibák azonosítására és azok kijavítására.

 

 

VII. Elállás és felmondás

 

A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás egészét egyidejűleg és ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül nyújtja így a Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti felmondási vagy elállási jog nem illeti meg.

 

A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Elállás/Felmondás jogának gyakorlásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

 

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján – az alábbi címre:

 

Postai cím: 2120 Dunakeszi, 7301/1.
Elektronikus levelezési cím: info@uvegterasz.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:……………………………

 

Alulírott/ak …………………. kijelentem/kijelentjük, ………………………… hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat a Helyszíni felmérés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja:…………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:

 

Kelt…………………, ….. … ..”

 

A Vállalkozás a kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 nap) kezdődjön meg a Helyszíni felmérés, úgy annak felmondása esetén a Fogyasztó köteles viselni a Felmérési díjból arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget!

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14. nap) elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

A Vállalkozás minden esetben, e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Az elállási/felmondási nyilatkozat postai úton történő eljuttatása esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Vállalkozás, az elállásra nyitva álló határidő számításának szempontjából.

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

VIII. Szavatosság

 

Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy  a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának – a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján – a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/1.) címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése.  Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el.

 

 

IX. Adatvédelmi tájékoztatás

 

Vállalkozás adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely az alábbi linken elérhető: ( https://uvegterasz.hu/adatkezelesi-tajekoztato )

 

 

X. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Vállalkozás célja, hogy valamennyi Szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak, mint Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 7301/1.
Telefonszám: +36-30-222-9009
Elektronikus levelezési címe: info@uvegterasz.hu

 

Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség vagy, ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.

 

Vállalkozás köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben, ha ez nem lehetséges úgy a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Fogyasztó neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Fogyasztó a panaszát, a Vállalkozás – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 

Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületnél.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszáma: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Ha Ön panaszt kíván érvényesíteni a szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni úgy, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

XI. Szerzői jogok

 

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

 

Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 

XII. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

 

A Vállalkozás a Weboldal 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Vállalkozás előre értesítette a Felhasználót a Weboldalon.

 

A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított.

 

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

 

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 

A Szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét, azok bármilyen okból is következtek be.

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal használata a Felhasználó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

 

 

XIII. Egyéb rendelkezések

 

A jelen ÁSZ szerinti Szolgáltatás vonatkozásában létrejött szerződések a vállalt Szolgáltatás teljesítéséig terjedő időtartamig tartanak.

 

Amennyiben Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozásnak. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

A jelen ÁSZF 2020. év augusztus 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

A Vállalkozás piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.

 

Felhasználó, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának a megtekintésére.

 

A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásról és egyéb felmerülő kérdésekről a Vállalkozás a következő elérhetőségek bármelyikén áll rendelkezésére:

Telefonszám: +36-30-222-9009
E-mail cím: info@uvegterasz.hu

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén, illetve letölthető az alábbi linkről: https://uvegterasz.hu/aszf.pdf