| | +36-30-222-9009 | info@uvegterasz.hu

Általános Szerződési Feltételek

ASZF LETÖLTÉSE PDF-BEN
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://uvegterasz.hu/, valamint a https://telikertstudio.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának, valamint a szolgáltatás használata folytán létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.
 
I. Általános rendelkezések
 
Az ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás)bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Üzletszerű gazdasági tevékenysége lakatos ipari munkák magas precizitással, kiváló minőségben történő előállítására, valamint üvegteraszok, üvegkorlátok, valamint üvegtetők, üvegajtók, télikertek kivitelezésére terjed ki.
 
A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vállalkozás által Magyarország területén nyújtott valamennyi a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés szerinti szolgáltatás nyújtására. (a továbbiakban: Szolgáltatás)
 
A Vállalkozás a https://uvegterasz.hu/, valamint a https://telikertstudio.hu/ weboldalon (a továbbiakban együtt: Weboldalak) térítésmentesen biztosítja a Weboldalait meglátogató (a továbbiakban: Felhasználó) számára az általa nyújtott szolgáltatásnak a megrendelését.
 
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Vállalkozás adatai:
 
Neve: ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének postai címe: 2120 Dunakeszi, 7301/2.
Üzleti tevékenységének postai címe: 2120 Dunakeszi, 7301/2.
Telefonszáma: +36-30-222-9009
Elektronikus levelezési címe: info@uvegterasz.hu, hello@telikertstudio.hu
Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09-188114
Adószáma: 25994593-2-13
Vállalkozás hivatalos elektronikus elérhetősége:  25994593#cegkapu
Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltatók (tárhelyszolgáltatók) megnevezése, székhelye, elérhetősége: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1145 Budapest, Varsó u. 31., telefonszáma: 06-1-222-0500, email címe: info@hunetkft.hu , online elérhetősége: https://hunetkft.hu/
Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) megnevezése: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara
A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során a saját nevében jár el.


II. Vállalkozás által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos általános szabályok
 
A Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amelynek keretében létrejövő szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 
Vállalkozás a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személyként nyújtja. A Felhasználó a Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként, azaz fogyasztóként veszi igénybe. A jelen ÁSZF fogyasztóvédelmi rendelkezései vonatkozásában a Felhasználó Fogyasztóként kerül megjelölésre.
 
Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa megadott: műszaki adatok, elektronikus levelezési cím a valóságnak megfelelő, valamint időszerű és teljes. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műszaki paraméterek, az elektronikus levelezési cím téves, hibás megadásával kapcsolatban a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli, a Vállalkozás ebből adó felelősséget nem vállal.
 
A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül a nyilvánvalóan hibásan, illetve tévesen megadott elektronikus levelezési címre a Szolgáltatása keretében nyújtott tájékoztatás továbbítását megtagadja.
 
III. Előzetes árkalkuláció, Előzetes árajánlat
 
III.1.Vállalkozás a https://uvegterasz.hu/ weboldalát meglátogató Felhasználó számára ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül hozzáférést biztosít – a Felhasználó által megadott műszaki paraméterek alapján – az Előzetes árkalkulációt biztosító szolgáltatás használatához.
 
Az Előzetes árkalkuláció szolgáltatást a Felhasználó a Vállalkozás https://uvegterasz.hu/ weboldalán a „Árajánlat kérés” elnevezésű űrlap kitöltésével – család- és vezetéknév, email cím, telefonszám, munkavégzés helye - és a szükséges műszaki paraméterek megadásával tudja igénybe venni, majd az „Ajánlatkérés elküldése” gombra kattintva tudja a Vállalkozás részére elküldeni.
 
Az űrlap elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.
 
Az űrlap elküldésével a Vállalkozás és a Felhasználó között szerződés jön létre az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevételére vonatkozólag. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevétele nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Vállalkozás nem iktatja. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.
 
A Vállalkozás a kapott műszaki paraméterek alapján elkészíti az előzetes árkalkuláció alapján számított kivitelezés tervezett költségeit, forintban összegben meghatározva és azt elküldi a Felhasználó által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre.
 
A Vállalkozás a Felhasználó Előzetes árkalkulációszolgáltatásra vonatkozó igényét az elektronikus űrlap Vállalkozás részére történő eljuttatását követő 48 órán belül visszaigazolja, továbbá az Előzetes árkalkulációt a Felhasználó elektronikus levelezési címére 3 munkanapon belül megküldi.
 
III.2.Felhasználó a Vállalkozás https://telikertstudio.hu weboldalán igénybevehető szolgáltatással kapcsolatosan Előzetes árajánlatot a „Kapcsolat”, illetve az „Ajánlatkérés” menüpontban kérhet, az alábbi adatok megadásával: név, email cím, telefonszám. Az űrlap elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Előzetes árajánlat megadásához pontos műszaki paraméterek szükségesek, amelyek vonatkozásában a Vállalkozás megkeresi a Felhasználót az általa megadott elérhetőségek valamelyikén.
 
III.3. Vállalkozás kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Előzetes árkalkulációban, illetve az Előzetes árajánlatábanszereplő ajánlati ár csak tájékoztató jellegű, az Előzetes árkalkuláció, valamint az Előzetes árajánlata 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlati kötöttséget keletkeztető egyoldalú jognyilatkozatnak nem minősül.
A Vállalkozás minden lényeges kérdésekre kiterjedő,ajánlati kötöttséget keletkeztető, végleges ajánlatot a pontos műszaki tartalom megismerését és a Helyszíni felmérést követően biztosítja.
 
IV. Helyszíni felmérés
 
A Vállalkozás a Felhasználó kifejezett és határozott igénye esetén szerződéskötési Ajánlat elkészítése érdekében Helyszíni felmérést biztosít. A Helyszíni felmérésre vonatkozó igényét a Felhasználó az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás igénybevétele alapján, az általa megadott email címre kapott elektronikus üzenetben található „Kérem a helyszíni felmérést” megnevezésű gombra történő kattintással tudja igényelni.
A Helyszíni felmérésre irányuló szolgáltatás igénylése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.
 
A „Kérem a helyszíni felmérést” megnevezésű gombra történő kattintással a Vállalkozás és a Felhasználó között szerződés jön létre a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozólag. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás megrendelése nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azonban a Vállalkozás azokat iktatja, azok a Vállalkozás székhelyén hozzáférhetőek és azokat a Vállalkozás öt évig megőrzi. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.
 
A Helyszíni felmérést a Vállalkozás ellenérték fejében nyújtja (a továbbiakban Felmérési díj), amelynek teljes összege kizárólag a Vállalkozás költségeit és készkiadását foglalja magába. A Felmérési díj összegéről a Vállalkozás, az Előzetes árkalkuláció szolgáltatás, illetve az Előzetes árajánlat igénybevételét követőenelektronikus levélben tájékoztatja a Felhasználót az általa korábban megadott email cím felhasználásával.
 
Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséggel jár. Felhasználó a Helyszíni felmérés vonatkozó igény esetén a Felmérési díj teljes összegét köteles megfizetni a Vállalkozás részére.
 
Helyszíni felmérés szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelést a Vállalkozás annak igénylésétől számított 48 órán belül visszaigazolja, továbbá a Helyszíni felmérés pontos időpontjáról a Felhasználót elektronikus levélben tájékoztatja.
 
Vállalkozás a Helyszíni felmérés elvégzését - figyelemmel a Vállalkozás ügyfélforgalmára - a megrendelését követő 14 nap elteltével tudja garantálni, illetve biztosítani. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a Felhasználó kifejezetten kéri, úgy a Vállalkozás a Helyszíni felmérést annak megrendelését követő 14 napon belül elvégzi. Ebben az estben a Vállalkozás többletköltséget nem számít fel, a Helyszíni felmérést az eredetileg vállalt Felmérési díj ellenében végzi.
 
V. Ajánlat, a vállalkozási szerződéskötés technikai lépései
 
A Helyszíni felmérés műszaki adatai alapján a Vállalkozás elkészíti az Ajánlatát, a 2013. évi V. törvény 6:63. §-a szerinti tartalommal. Az Ajánlatot a Vállalkozás - a Helyszíni felmérés időpontjától számított - 5 munkanapon belül a Felhasználó elektronikus levelezési címére megküldi.  
 
A Vállalkozás az Ajánlathoz – azzal egyező tartalommal - csatolja az Ajánlat alapján elkészített vállalkozási szerződést is (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés)
 
Az Ajánlat elfogadása a csatolt Vállalkozási Szerződésnek a Felhasználó, mint megrendelő részéről történő valamennyi oldalán a neve felett elhelyezett aláírásával, az aláírás időpontjának megjelölésével és a Megrendelő által aláírt – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - szerződésnek a Vállalkozás hello@uvegterasz.hu, illetve a https://telikertstudio.hu weboldalán igénybevehető szolgáltatással kapcsolatosan a hello@telikertstudio.hu  email címére történő megküldésével történik meg. 
 
Vállalkozási Szerződésnek fentiek szerinti megküldésével a Vállalkozás és a Felhasználó között - a Vállalkozási Szerződésnek megfelelő tartalommal - a 2013. évi V. törvény 6.63. § (1) bekezdése alapján szerződés jön létre, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. 
 
A Vállalkozási Szerződés akkor válik hatályossá, amikor az a Vállalkozás számára az elektronikus levelezési címén hozzáférhetővé válik, amelyről a Vállalkozás – 5 munkanapon belül - visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó, mint megrendelő elektronikus levelezési címére.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a Vállakozás által is aláírt Vállalkozási Szerződést, valamint a Vállalkozó által kiállított előlegszámlát.
 
Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg korábban, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 
A Vállakozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a 2016. évi CXXX törvény 325. § (1) bekezdése alapján a teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja.
A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.
 
VI. A kivitelezési szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek
 
VI.1. Általános rendelkezések
 
Az Általános Szerződési Feltételek jelen fejezte az ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) által kötött azon vállalkozási szerződésekre (a továbbiakban: Egyedi szerződés) terjed ki, amelyeket a megrendelő természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel (a továbbiakban: Megrendelő) köt. A jelen ÁSZF alkalmazásakor a „Szerződő Felek” megnevezés a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti.
 
A jelen ÁSZF alapján Egyedi szerződés alatt a Vállalkozás által távollévők között kötött szerződés szerinti szolgáltatás, valamint a Szerződő Felek egyidejű fizikai jelenléte mellett nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéseket kell érteni.
 
A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozóval kötött egyedi szerződésnek. A Szerződő Felek jogviszonyára az egyedi szerződés az ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazandó. A jelen ÁSZF-ben rögzített szabályoktól eltérni, azokat kiegészíteni az egyedi szerződésben lehet. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés azonos tárgyú rendelkezései között eltérés van, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
 
VI.2. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei
 
VI.2.1. A Vállalkozó vállalja, hogy az Egyedi szerződésben, meghatározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.Vállalkozó az Egyedi szerződés tárgyát képező munkálatokat Megrendelő által elfogadott árajánlatban és a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni, I. osztályú minőségben, a legjobb tudása és szakmai felkészültsége szerint az irányadó jogszabályi és szakmai követelmények alapján.
 
VI.2.2 A Vállalkozó fő kötelezettsége az Egyedi szerződésben, meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges valamennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig az elkészített mű átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért – az alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tartozik. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerűteljesítésének az elősegítése, az elkészített mű átvétele és az Egyedi szerződésben meghatározott vállalkozói díj kifizetése.
 
VI.2.3Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a jelen szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 
VI.2.4. Vállalkozó a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosultsággal, amely a feladat teljesítéséhez szükséges. Megrendelő az Egyedi szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul az alvállalkozó(k) igénybevételéhez.
 
VI.2.5.Szerződő Felek rögzítik, hogy az előleg megfizetéséig a Vállalkozó jogosult a munka végzését megtagadni és ebből eredően semmiféle kötelezettség nem terheli.
 
VI.2.6.Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítése során végzett munkákra vonatkozó érvényben lévő jogszabályi és hatósági előírásokat (így különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, műemlékvédelmi, egészségügyi előírások) maradéktalanul betartatni.
 
VI.2.7.A munkavégzés során keletkező hulladék elszállításáról a Vállalkozó köteles gondoskodni.
 
VI.2.8.Vállalkozó a szerződés időtartama alatt árváltozást nem érvényesít.
 
VI.2.9.Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben amennyiben a Megrendelő elmulasztja a jelen szerződés szerinti határidőn belül a Vállalkozó részére a fizetés teljesítését, úgy a Vállalkozó a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre lehet jogosult. A késedelmi kötbér alapja: az Egyedi szerződés szerint megállapított vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértékét az Egyedi szerződés tartalmazza.
 
VI.2.10.Megrendelő köteles megfelelő időben tájékoztatni a Vállalkozót minden olyan a Megrendelő érdekkörébe tartozó körülményről, amely az Egyedi szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van.
 
VI.2.11. Megrendelő a munkavégzéshez szükséges elektromos energiát és vizet térítés nélkül biztosítja a Vállalkozó részére.
 
VI.2.12.Megrendelő köteles a munkát a kitűzött átadás-átvételi eljáráson megvizsgálni, a hiányokat, hibákat, az esetlegesen érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket határidő tűzésével jegyzőkönyvben rögzíteni.
 
VI.2.13.Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, amennyiben az Egyedi szerződés szerinti teljesítési határidőig - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős és felelősségét nem menti ki - nem kezdődik meg az átadás-átvételi eljárás, úgy a Vállalkozót kötbér fizetési kötelezettség terhelheti. A késedelmi kötbér alapja: az Egyedi szerződés szerint megállapított vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértékét az Egyedi szerződés tartalmazza. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség minden olyan napra fennáll, amelyen nem kezdődik meg az átadás-átvételi eljárás. A Vállakozót nem terheli a jelen pont szerinti késedelmi kötbér a mű olyan hibája miatt amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
 
VI.2.14.Vállakozó a késedelmi kötbér összegét akként fizeti meg, hogy annak összege a vállalkozói díjba beszámításra kerül.
 
VI.2.15. A III.2.9. és a III.2.13. pont szerinti késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a vállalkozói díj 50%-át.
 
VI.2.16.Szerződő Felek a kötbérfizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesülnek, ha szerződésszegésért való felelősségüket a Ptk. 6:142. §-a alapján kimentik.
 
VI.2.17.Szerződő Felek az Egyedi szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.
Ennek érdekében különösen:
a) kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák,
b) a vitás kérdéseket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, ezen belül bármely fél esetleges kifogását és előadását, az azt alátámasztó bizonyítékok teljes körül feltárásával haladéktalanul közli a másik féllel írásban.
 
VI.3.Munkaterület átadása
 
VI.3.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas.
 
VI.3.2.Megrendelő köteles a munkaterületen történő folyamatos munkavégzés feltételeit hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig biztosítani.
 
VI.4. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
 
VI.4.1 Vállalkozó az átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt legalább három munkanappal korábban értesíteni köteles. Az átadás-átvételről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
-        a Megrendelő nyilatkozatát a szerződésszerű teljesítésre és a munkák átvételére (teljesítési igazolás) vagy elutasítására vonatkozóan, az átvétel esetleges megtagadásának okait,
-        az átadás-átvételieljárás során észlelt esetleges hibákat, hiányosságokat, a hibák kijavításának határidejét, a Vállalkozó ezekkel kapcsolatos nyilatkozatait, észrevételeit,
-        a Megrendelő által érvényesíteni kívánt esetleges minőségi hibák miatti szavatossági igényeket, illetve egyéb igénybejelentéseket.
 
VI.4.2.Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a műszaki átadás-átvétel során minőségi vagy mennyiségi kifogás merül fel, Vállalkozó a hiányzó munkát, illetve a hiba kijavítását köteles haladéktalanul elvégezni. A hiányzó munka elvégzését, illetve a hiba kijavítását követően újabb műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni az előző műszaki átadás-átvételi eljárás szabályai szerint.
 
VI.4.3.Megrendelő a teljesítési igazolás kiadását jogszerűen nem tagadhatja meg, ha minőségi vagy mennyiségi kifogással az átadás-átvételi eljárás során nem élt vagy, ha kifogással élt azt a Vállalkozó kijavította.Szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.
 
VI.4.4.Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, illetve a teljesítési igazolás kiadását az elkészült mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
 
VI.4.5.Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a jelen szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.
 
VI.5. Tervek szolgáltatáss
 
VI.5.1.Amennyiben a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez terv is szükséges, úgy a tervet – a Megrendelővel kötött Tervezési szerződés alapján a Vállalkozó szolgáltatja.
 
VI.5.2.A terveket a Vállalkozó jogosultsággal rendelkező tervező útján készítetti el és a Tervezési szerződés rendelkezési szerint adja át a Megrendelő részére.
 
VI.5.3. Vállakozó terveket a hatályban lévő jogszabályi követelményeknek, szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelő tartalommal köteles elkészíttetni.
 
VI.6. Vis maior
 
VI.6.1.Egyik Fél sem felelős az Egyedi szerződés, szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket - pl.: a COVID-19 vírus következtében kialakult járványhelyzetet - amelyek nem függenek a Szerződő Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
 
VI.6.2.Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
 
VI.6.3.Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.
 
VI.7. Szavatosság
 
VI.7.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján, az Egyedi szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
VI.7.2. A teljesítést követő esetleges hiba esetén a Megrendelő köteles a felfedezett hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozóval.
Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szavatosságra vonatkozó igényét a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, írásban - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozó székhelyére címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése alapján köteles érvényesíteni.
 
VI.7.3.Amennyiben Megrendelő a felfedezett hibát a Vállalkozás részére jelezte, úgy választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha az ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Vállalkozó számára aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
 
VI.7.4.Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Egyedi szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozó székhelyére címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése.  A jelen szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Megrendelő által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
VI.7.5.Vállalkozó megalapozott Megrendelői igény esetén törekszik arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül elvégezze. Azonban a munka jellegére tekintettel a vállalt időtartam a 30 napot meghaladhatja, amely esetben a Vállalkozó a Megrendelőt tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A jelen szerződés aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a tájékoztatásra elektronikus úton – a megadott email címére küldött tájékoztató útján – kerüljön sor.
 
VI.7.6.Megrendelő szavatossági igénye esetén Szerződő Felek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el.
 
VI.8. Az Egyedi szerződésre vonatkozó egyéb rendelkezések
 
VI.8.1. A szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően bármelyik Szerződő Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében az Egyedi szerződést egyoldalú, a másik félhez címzett, írásbeli jognyilatkozattal - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - azonnali hatályú felmondással megszüntetni.  Szerződő Felek azonnali hatályú felmondásra okot adó súlyos szerződésszegésnek tekintik – többek között, de nem kizárólag - azt az esetet is, amennyiben Megrendelő -  a Vállalkozó az írásbeli felhívása ellenére - a II.3. pont szerinti teljesítési határidőt követő 10 munkanapos póthatáridőn belül sem teszi lehetővé az átadási-átvételi eljárás lebonyolítását; illetve a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli felhívása ellenére, jogos ok nélkül megtagadja a szerződésszerű teljesítést igazoló átadási-átvételi eljárás lefolytatását.
 
VI.8.2.Az Egyedi szerződésben foglalt bármely, a Vállalkozót megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
 
VI.8.3.Amennyiben az Egyedi szerződés valamely rendelkezését bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a Szerződő Felek az Egyedi szerződést, az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen rendelkezést a Szerződő Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Szerződő Felek eredeti szándékával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Szerződő Felek számára, mint az érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Szerződő Felek jóhiszeműen megállapodtak volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelkezés érvénytelenségével, ennek elmaradása esetén a Szerződő Felek a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.
 
Vállalkozás kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 8 nap, így amennyiben a Felhasználó az Ajánlathoz csatolt Vállalkozási szerződést 8 napon belül aláírva nem küldi meg a Vállalkozás jelen pontban megadott elektronikus levelezési címére, úgy az a Vállalkozás és a Felhasználó, mint megrendelő között szerződést nem hoz létre, a Vállalkozási Szerződés joghatás kiváltására nem alkalmas.
 
A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Vállalkozási Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azokat a Vállalkozás iktatja és öt évig megőrzi. Az iktatott szerződés a Vállalkozás székhelyén utóbb hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve minden esetben a magyar.
 
A Vállalkozás biztosítja, hogyha a Felhasználó a Vállalkozási Szerződésben hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, más hasonló elírást, vagy helytelen megjelölést észlelt, azt a Vállalkozás elektronikus levelezési címén (hello@uvegterasz.hu , hello@telikertstudio.hu ) jelezze.
A kijavításra tett Felhasználói észrevételt a Vállalkozás megvizsgálja és amennyiben az alapos, úgy azt 5 munkanapon belül kijavítja és a javított szerződést a Felhasználó elektronikus levelezési címére megküldi.
 
VII. Adatbeviteli hibák javítása
 
Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének lezárása (elektronikus úton való elküldése) előtt minden esetben képes az adatbeviteli hibák azonosítására és azok kijavítására.
 
VIII. Elállás és felmondás
 
A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az Előzetes árkalkuláció szolgáltatást, valamint az Előzetes árajánlatot ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül nyújtja így a Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti felmondási vagy elállási jog nem illeti meg.
 
A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Helyszíni felmérésre vonatkozó szolgáltatás tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Elállás/Felmondás jogának gyakorlásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:
 
Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján - az alábbi címre:
 
 
Postai cím: 2120 Dunakeszi, 7301/2.
Elektronikus levelezési cím: info@uvegterasz.hu
 
 
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 
 
„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett:……………………………
 
Alulírott/ak …………………. kijelentem/kijelentjük, ………………………… hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat a Helyszíni felmérés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja:………………………………………………………...
A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………….
A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………….
A fogyasztó(k) aláírása:
 
Kelt…………………, ….. … ..”
 
A Vállalkozás a kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 nap) kezdődjön meg a Helyszíni felmérés, úgy annak felmondása esetén a Fogyasztó köteles viselni a Felmérési díjból arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget!
 
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14. nap) elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 
A Vállalkozás minden esetben, e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését.Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.
Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 
 
Az elállási/felmondási nyilatkozat postai úton történő eljuttatása esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Vállalkozás, az elállásra nyitva álló határidő számításának szempontjából.
 
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
IX. Szavatosság, Jótállás
 
Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az egyedi építési, szerelési munkák alapján az elkészült mű vonatkozásában fennálló szavatossági felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a Fogyasztó, mint megrendelő és a Vállalkozás között létrejött egyedi kivitelezési szerződés, valamint a jelen ÁSZF III.7. pontja  tartalmazza, azonban a Vállalkozás már most tájékoztatja a Fogyasztót, hogy  a Vállalkozást a Ptk. 6:163.§ (2) bekezdése alapján,a kivitelezési szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül szavatossági kötelezettség terheli. Fogyasztó, mint megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igény érvényesítésének feltétele a felfedezett hibának - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti tértivevény szolgáltatás útján - a Vállalkozás székhelyére (2120 Dunakeszi, 7301/2.)címzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közlése.  Az egyedi kivitelezési szerződés teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a szavatossági igény érvényesítésének további feltétele, annak Fogyasztó által történő egyértelmű igazolása, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Fogyasztó szavatossági igénye esetén a Vállalkozás és Fogyasztó a 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései szerint járnak el.
 
Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint, a Vállalkozót az általa telepített árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny vonatkozásában, 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.
 
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a Rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszt a fogyasztóval szemben.
 
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A jótállási jegynek a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
 
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 
A jótállási határidő kezdő időpontja:
 
- a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy
- ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényére vonatkozó szabályok:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényének előterjesztése esetén, fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén közvetlenül érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 
A jótállási időtartam alatt a vállalkozás 30 napon belül köteles a fogyasztási cikket kijavítani, amennyiben a kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor úgy vállalkozás köteles a fogyasztási cikket, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat - a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő - nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 
A fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 
A 19/2014. (IV. 19) NGM rendeletet 5. §-a szerint a vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton történik.

X. Adatvédelmi tájékoztatás
 
Vállalkozás adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely az alábbi linkeken elérhető:
https://uvegterasz.hu/adatkezelesi-tajekoztato
https://telikertstudio.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 
XI. Jogérvényesítési lehetőségek
 
Vállalkozás célja, hogy valamennyi Szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak, mint Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:
 
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 7301/2.
Telefonszám: +36-30-222-9009
Elektronikus levelezési címe: info@uvegterasz.hu
 
Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség vagy, ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig - a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.
 
Vállalkozás köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben, ha ez nem lehetséges úgy a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Fogyasztó neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- a panasz egyedi azonosítószáma.
 
Fogyasztó a panaszát, a Vállalkozás – a panasz beérkezését követő - harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.
A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 
Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:
 
Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: https://kormanyhivatalok.hu/
 
A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületnél.
 
A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 
Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 32. § ab) pontja alapján a Békéltető Testület  a vállalkozás alávetési nyilatkozatának a hiányában, amennyiben a Fogyasztó kérelme megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor nem haladja meg a kétszázezer forintot az ügy érdemében határozatot hozhat, amelynek végrehajtási záradékkal történő ellátását – amennyiben a békéltető testület kötelezést tartalmazó határozatát a Vállalkozás teljesítési határidőn belül nem hajtja végre – a fogyasztó a bíróságtól kérheti.
 
Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 
Ha Ön panaszt kíván érvényesíteni a szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni úgy, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.
 
Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 
XII.Szerzői jogok
 
A Weboldalak egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.
 
Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalakon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldalak felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 
A Weboldalak tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Weboldalak tartalmának Vállalkozás engedélye nélküli felhasználás esetén a Vállalkozást kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként: nettó 50.000,-Ft, illetve szavanként: nettó 20.000,-Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi a Weboldalakat.  A vállalkozás a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek Felhasználó általi megszegése által kára származott-e. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerzői jogi jogsértés esetén a Vállalkozás - közokirati bizonyítékként -közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
XIII. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás
 
A Vállalkozás a Weboldalak 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás méréseszempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Vállalkozás előre értesítette a Felhasználót a Weboldalon.
 
A Weboldalak mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködnek. A Weboldalak kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalakon keresztül történő kommunikáció titkosított.
 
A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.
 
A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.
 
A Szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.
 
A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét, azok bármilyen okból is következtek be.
Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldalak használata a Felhasználó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.
 
XIV. Egyéb rendelkezések
 
A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás vonatkozásában létrejött szerződések a vállalt Szolgáltatás teljesítéséig terjedő időtartamig tartanak.
 
Amennyiben Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalakon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozásnak. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
A jelen ÁSZF 2024. év január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 
A Vállalkozás piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.
 
Felhasználó, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának a megtekintésére.
 
A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásról és egyéb felmerülő kérdésekről a Vállalkozás a következő elérhetőségek bármelyikén áll rendelkezésére:

Telefonszám: +36-30-222-9009
E-mail cím: info@uvegterasz.hu

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén, illetve letölthető az alábbi linkről: https://uvegterasz.hu/aszf

Ügyfeleink értékelései

Általános Szerződési Feltételek

Az ördög a részletekben rejlik!

2024.07.03

Laikusként gyakran nem vesszük észre, hogy az ajálnatok nem tartalmazzák az összes költséget, így nem várt költségekkel szembesülhetünk. Mire figyeljen?!

Olvasom tovább →

Az egyszerűség és az elegancia kombinációja

2023.10.30

Mit tegyünk ha teraszunkra részben vagy teljesen védőkorlátra van szükség?

Olvasom tovább →

Élettel töltjük meg teraszát

2023.10.12

hamarosan indul új projektünk a telikertstúdió. Kattintson a részletekért!

Olvasom tovább →

Építsen értéket és biztonságot otthonához

2023.10.02

Gondoskodunk biztosításáról vagy segítünk a finanszírozásban!

Olvasom tovább →

Fedezze fel az új, motoros terasz üvegfalat

2023.08.14

és élvezze a kényelmet, szabadságot

Olvasom tovább →

Szúnyogháló megoldások eltolható üvegfalakhoz

2023.08.14

Ne engedje, hogy a rovarok elrontsák a nyitott tér élményét!

Olvasom tovább →

Fa terasz üvegezése?

2023.04.26

Sokan úgy hiszik, hogy nem lehetséges. Pedig van rá megoldás!

Olvasom tovább →

12 Égető kérdés

2023.04.02

üvegterasz, rendelés, tervezés előtt. Csokorba szedtük az elmúlt 20 év kérdéseit.

Olvasom tovább →

Most rendelje meg télikertjét...

2023.03.18

és takarítson meg energiát már a következő fűtési szezonban!

Olvasom tovább →

Elköltöztünk...

2023.03.18

Új lehetőségekkel és előnyökkel várjuk Önt - Januártól teljesen megújultunk!

Olvasom tovább →

Rendkívüli pergola ajánlat

2022.09.07

Értékesítésre kínáljuk projektből maradt pergoklimaR600 típusú bioklimatikus pergolánkat, gyári, eredeti csomagolásában, teljesen új állapotban, azaz a termék nem bemutató darab.

Olvasom tovább →

Üvegházhatás: áldás vagy átok?

2022.07.19

Télikertje csapdába ejti a napsugarakat de van rá megoldás. Élvezze télikertjét szikrázó napsütésben is!

Olvasom tovább →

2021 – Ez történt nálunk, az Üvegterasz Hungary Kft.-nél

2021.11.08

Lassan közeledünk az év végéhez, ilyenkor nem csak az emberek, a cégek is szeretnek visszatekinteni az lassan befejeződő esztendőre. 2021 hozott sok kihívást, feladatot és az álmok ebben az évben is nagyon sok otthonban terasszá váltak.

Olvasom tovább →

ECM ISO, MSZ EN ISO legfrissebb tanúsítványaink

2021.07.05

Az Üvegterasz Hungary ma már az ország egyik legnagyobb beépítő cégei közé tartozik. Lakatos ipari munkák és üvegterasz beépítések területén TÜV SÜD ISO 9001 minősítést szerzett a TÜV SÜD Csoporttól.

Olvasom tovább →

Kérdések és válaszok – minden infó a nano-védelemről egy helyen

2021.06.22

Tudta Ön, hogy a “Nano” görög szó, jelentése pedig Törpe?! Ha nagyon szeretnénk belemeni a tudományos részébe: 1 nanométer = 1 milliméter 1 milliomod része. Jó-jó de hogyan lehet ez segítségünkre a mindennapjainkban?!

Olvasom tovább →

Mennyibe kerül egy télikert?

2021.04.16

Az arany ékszerek esetében ki tudunk indulni a karátok számából, a gyümölcsleveknél a százalékos gyümölcstartalomból de milyen mutatószámok segítenek nekünk eligazodni egy teraszbeépítés esetén?

Olvasom tovább →

A tökéletes fém alapanyag megválasztása üvegterasz építésekor

2021.04.08

Korábbi cikkünkben már körbejártuk a télikert és céljának meghatározását, illetve annak fontosságát. Beszéltünk a választható üveg lehetőségekről, előnyeikről, felhasználhatóságukról. Ebben a cikkünkben a profil (tartószerkezetek) anyagait járjuk körbe.

Olvasom tovább →

Hőszigetelt vagy sima üveget szeretnénk?

2021.03.28

Korábbi cikkünkben átbeszéltük a télikertek céljának meghatározását, annak fontosságát. Amikor a döntés megszületett, első lépések között választanunk kell a felhasználás céljának leginkább megfelelő alapanyagok közül.

Olvasom tovább →

Télikert vagy egy plusz helyiség a házhoz?

2021.03.21

Télikert, beépített terasz, üvegterasz, terasz toldás…. ...számos elnevezéssel találkozni mostanában de van-e valódi definíció arra, hogy melyik mit jelent pontosan vagy mi köztük a különbség? Ennek mentünk most utána. A villák, előkelő házak kertjeiben régen is volt...

Olvasom tovább →

Otthonfelújítás támogatás – KISOKOS

2021.01.27

Régóta vágyad egy csodálatos üvegterasz? Most a kormány is kedvez terveidnek, hiszen a gyermeket nevelő családok számára most bizonyos felújítási, építési munkálatokat soha nem látott összeggel támogatja. Felújítás támogatási kisokosunkban körüljárjuk ezt a témát, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk a számodra!

Olvasom tovább →

Ahogy az álmok terasszá válnak

2020.08.03

Nem sűrűn fordul elő az életben, hogy egy álomteraszt alakíthat ki otthonához. Érthető ha a legszebb, legértékállóbb, legjobb ár-érték arányú megoldást keresi. Amikor a terasz fedése szóba került, valószínűleg Ön is többre gondolt több szerkezeti, fedési anyag megoldásnál!

Olvasom tovább →

Legyen üveg a fejünk felett

2020.07.30

Képzelje el, hogy a frissen lefőtt reggeli kávéját egy csodásan tiszta, napos teraszon élvezheti. Tavasszal, nyáron, ősszel. Sőt! Télen is. Bármikor! Egy nagy méretű terasz előnyeit, kihasználhatóságát végtelenségig lehetne sorolni.

Olvasom tovább →

Kérjen ajánlatot most!

Kérjük, ingyenes ajánlatkéréshez kattintson az alábbi GOMB-ra. A végleges árajánlat elkészítését minden esetben helyszíni felmérés előzi meg.

Ajánlatkérés

Amennyiben egyéb témában szeretne kérdezni tőlünk vagy üzenni nekünk, kérjük írjon nekünk itt!

Elérhetőségek:
+36-30-222-9009, +36-70-424-9135
info@uvegterasz.hu

Bemutatóterem:
2120 Dunakeszi, Tőzegtavi út 10.
nyitva: hétfő-péntek, 8:00-17:00 óra

Cégadatok:
Üvegterasz HUNGARY Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi HRSZ 7301/2 (Tőzegtavi út 10.)
Adószám: 25994593-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-188114

©uvegterasz.hu 2024. Minden jog fenntartva.